Історія кафедри

ІСТОРИЯ

При створенні ХАІ в 1930 році. була створена кафедра економікита організації виробництва, яка в подальшому реорганізована вкафедру менеджменту.

 

В 1999 г. відбувся перший випуск студентів з спеціальності«Менеджмент організацій».Керівник кафедри менеджменту – доктор технічних наук,професор Вартанян Василій Михайлович.Штатний склад кафедри налічує 28 чол., Серед них: 2 професора,17 доцентів, 4 старших викладача та 5 аспірантів.Викладачами кафедри менеджменту викладається більше 85дисциплін для студентів практично всіхфакультетів університету-тета . Учбовий процес, побудований увідповідності до сучасних вимог, що забезпечує глибоку вивченнябазових менеджерських, економічних та загальноосвітніхдисциплін, зміст яких регулярно обновляється під вимоги бізнесу.
Освіта відбувається за модульним принципом відповідно до вимогБолонської конвенції, що забезпечує глибоке вивчення базовихменеджерських, економічних і загальноосвітніх дисципліни.На кафедрі менеджменту ведеться підготовкабакалаврів, спеціалістів і магістрів за такими спеціальностями іспеціалізаціями:
  • 1   Спеціальність «Менеджмент»:
    • -   спеціалізація «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»;
    • -   спеціалізація «Логістика»;
    • -   спеціалізація «Управління проектами».
  • 2   Спеціальність «Публічне управління та адміністрування»:
    • - спеціалізація «Менеджмент організацій та адміністрування завидами економічної діяльності»

НАУКА

Співробітники кафедри ведуть активну наукову роботу, надаютьпідприємствам і організаціям послуги в області  управлінняпроектами, побудови систем менеджменту якості.

 Наукові роботи співробітників кафедри регулярно публікуються внаукових журналах і збірниках.С 2003 г. на кафедрі проводилися наукові дослідження занапрямками «Розробка методів та моделей інформаційнихтехнологій управління бізнес-процесами в аерокосмічнійпромисловості», « Методологія та інформаційні технологіїстворення алгоритмічних перетворювачів наземних

автоматизованих комплексів керування космічними апаратами»,«Методологічне забезпечення підготовки та управліннякомплексними проекти розвитку підприємств машинобудівної татранспортної галузей », « Методологія забезпечення дієздатностіпроекту «Розробка методології управління персоналом в контекстіпідтримки бізнес-моделей », «Формування методологічногозабезпечення оцінки дієздатності проектів і програм».За останні роки були укладені договори про співпрацю зВАТ   « Авіаконтроль », Акціонерний східно- українськийбанк «Грант», КП   «Харківські теплові мережі», з Державнимкомітетом України з земельних ресурсів (м. Київ). Кафедраменеджменту є організатором міжнародної науково-практичноїконференції «Сучасні інформаційні технології в економіці тауправлінні підприємствами, програмами та проектами». Уконференції приймають участь провідні вчені з різнихкраїн, викладачі, аспіранти ти і студенти університетів.

РАБОТА

Учбово-методичну роботу на кафедрі проводятьвисококваліфіковані викладачі, більше 80% мають наукову ступіньта звання.

 

За час навчальної підготовки студенти вивчають більше 60дисциплін і проходять навчальну, виробничу та переддипломнупрактику, як в Україні, так і за кордоном. Випускники кафедрпрацюють на промислових підприємствах, бізнес-структурах , IT-компаніях, банках та інших організаціях.Кафедра менеджменту проводить конкурс студентськихпроектів « StartUp ХАІ», який спрямований на підтримку цікавихбізнес-ідей та розробки для виявлення наукового та творчогопотенціалу студентів ХАІ.Студенти спеціальності приймають участь у різноманітнихконгресах та конференціях: "Актуальні питання менеджменту в

сучасних умовах", "Проблеми розвитку транспортної логістики","Проблеми підготовки професійних кадрів по логістиці в умовахглобальної конкурентної середовища", "Маркетинг та логістика всистемі менеджменту". також беруть участь у Всеукраїнськихолімпіадах та конкурсах дипломних робіт з менеджменту,логістики, управлінні проектами.З метою підвищення професійної орієнтації студентів на кафедріменеджменту організовуються круглі столи: «Презентація IT-компанії« PupeStudio »», «Презентація австрійсько-українськогофонду» Бізнес - нагорода Фонд »,« Презентація компанії « Валидо »та тестування студентів - кандидатів напрактику»,«Презентація компанії «Тим-Дев» та конкурсу длястудентів »,« Круглий стіл з представниками банків на тему«Розвиток варіативної частини навчального плану спеціальності«Менеджмент »І др.