Менеджмент

Галузь знань:
07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність: 
073 «Менеджмент»

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

  • • МЕНЕДЖМЕНТ
  • • МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  • • ЛОГІСТИКА
  • • УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

 

Менеджмент як вид трудової діяльності – це розумова праця, у результаті якої здійснюється процес управління колективами людей. До задач менеджменту належать: створення підприємства (організації), визначення його місії, цілей та стратегії розвитку, проектування та побудова системи управління, управління його поточною діяльністю. Робота менеджера складається з послідовних дій від прогнозування майбутньої діяльності, постановки цілей й планування заходів щодо їх досягнення, організації, мотивації та контролю виконання планів, до аналізу отриманого результату.

Менеджмент як наука, присвячена проблемам управління людьми, сформувався на початку ХХ століття. Засновниками менеджменту й наукової організації праці вважають Ф. Тейлора й А. Файоля. Наука менеджмент узагальнює практичний досвід та розробляє більш досконалі методи, форми та стандарти управління підприємствами та організаціями. Деякі вчені сприймають менеджмент як мистецтво виконувати роботу через інших людей.

Ефективний менеджмент полягає в умінні застосовувати саме ті методи управління, що відповідають особливостям підприємства та його зовнішнього середовища протягом певного періоду часу.

В процесі вивчення спеціальних дисциплін студенти набувають знання та практичні навики з окремих функцій менеджменту та управління підприємством в цілому. Менеджеру для професійної діяльності знадобляться знання у галузі економіки, фінансів, маркетингу, обліку, права, психології та ін.

Навчальний процес, побудований по модульному принципу, забезпечує глибоке вивчення базових менеджерських, економічних і загальноосвітніх дисциплін, зміст яких регулярно оновлюється відповідно до вимог бізнесу. Відмінна риса підготовки менеджерів у ХАІ - розширена комп'ютерна підготовка (вивчаються програмні продукти «MS Office», «1С: Підприємство», «Business Studio» і інші).При виконанні курсових і дипломних проектів студенти вивчають реальні бізнес-процеси сучасних підприємств та приймають управлінські рішення.

З метою підвищення професійної орієнтації студентів на кафедрі менеджменту проводяться круглі столи із представниками різних компаній, тренінги й майстер-класи.


Студенти мають можливість проходити практики та стажування за фахом на підприємствах України й за кордоном. Випускаюча кафедра разом з Центром кар’єри ХАІ всіляко сприяє успішному працевлаштуванню випускників. Раз на рік проводиться ярмарок вакансій, де студенти мають можливість зустрітися з представниками підприємств.

Перелік первинних посад випускників: керівник малого підприємства або його заступник, начальник цеху, керівник фінансового, маркетингового або кадрового підрозділу, менеджер зі збуту, постачання, логістики, інформатизації й ін.

Випускники спеціальності працюють на керівних посадах у відомих компаніях: Турбоатом, ФЕД, ТММ, Philip Morris Ukraine, Приватбанк, UniCreditBank й інших. Багато випускників створили свій власний успішний бізнес.