Проект "Фінансово-економічна грамотність"

 

ПРОЕКТ «ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ГРАМОТНІСТЬ» АБО НОВІТНІЙ ПОГЛЯД ДО ЗМІН В МЕЖАХ ЗАГАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ОСВІТИ

Переглядів:

Проект "Фінансово-економічна грамотність" реалізується з 2015 року, результатом якого є видання підручника "Фінансово-економічна грамотність".

Підручник «Фінансово-економічна грамотність» [1, 2] є потужним науковим доробком цілеспрямованого колективу вчених фінансистів, регіоналістів та економістів-практиків Східної, Західної та Центральної України представленим 14 ВНЗ України (Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Харківський національний університет міського господарства
ім. О.М. Бекетова, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій, Тернопільський національний економічний університет, Дніпровський державний технічний університет, Харківський національний університет внутрішніх справ, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, ДНВЗ «Ужгородський національний університет», ДВНЗ «Університет банківської справи», Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ м. Дніпро), а також НАНУ, громадськими організаціями та аудиторськими компаніями.

Актуальність написання даного підручника, зумовлена глобалізацією світової економіки, яка виявила низку інституційних провалів у реалізації фінансових відносин, які в умовах стрімкого розвитку фінансових ринків підвищують ризики економічної стабільності як окремої країни, так і світового господарства в цілому. Серед таких провалів особливої уваги заслуговує фінансово-економічна грамотність населення, недостатній рівень якої призводить до неефективного управління власними коштами, знижує обґрунтованість прийняття фінансових рішень, зменшує економічну активність громадян, створюючи загрози фінансовій безпеці домогосподарств зокрема і стабільності фінансової системи в цілому.

Підручник «Фінансово-економічна грамотність» частина 1 та 2 охоплює ключові аспекти побудови національної економіки, економіки регіонів, фінансової та банківської системи, загальні основи обліку та аудиту в системі фінансово-господарського контролю.

Редактор підручника д.е.н., проф., завідувач кафедри економічної теорії Національного аерокосмічного університету ім.. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Жихор О.Б. під «фінансово-економічною грамотністю» розуміє здатність фізичних осіб ефективно використовувати знання та навички з управління власними фінансами в мінливих особистих та зовнішніх економічних обставинах для досягнення фінансового благополуччя та безперервного особистого розвитку.

З метою підвищення рівня фінансової грамотності населення потрібно терміново внести ряд змін до вітчизняної системи освіти, а саме запровадити навчальну дисципліну «Фінансово-економічна грамотність» (або «Економіка щастя») для студентів неекономічних спеціальностей ВНЗ України. Проф. Жихор Олена Борисівна наголошує на тому, що інвестиції в освіту – важлива складова підвищення рівня людського капіталу загалом та його базового елементу зокрема – набутих знань, навичок і досвіду молодим поколінням.

Мета написання першої частини підручника – надання базових знань щодо всіх суттєвих аспектів основ національної економіки, економіки регіонів та фінансової системи України, а саме: економічних систем та їх типів, особливостей економічної системи України, основних показників функціонування національної економіки, економічній політиці та її видів;  сутності та особливостей формування регіональної економіки; стану та перспектив розвитку економіки регіонів України; сутності та структури фінансової системи України, моніторингу державних фінансів, податкових фінансам, державних цільових фондів, страхування, фінансів суб’єктів господарювання, основ управління власними фінансами, основ інвестування, фінансування суб’єктів господарювання, основ підприємницької діяльності, фінансовій безпеці держави та суб’єктів господарювання, питанням визначення справжності і платіжності банкнот національної та іноземної валюти.

У першій частині підручника особливу увагу приділено питанням побудови національної економіки як господарської системи, перспективам розвитку економіки регіонів України, управлінню фінансовою системою України, страхуванню, фінансам суб’єктів господарювання та їх фінансуванню, основам управління власними фінансами, основам інвестування, основам підприємницької діяльності, фінансовій безпеці держави та суб’єктів господарювання.  Окрему увагу приділено питанням визначення справжності і платіжності банкнот національної та іноземної валюти.

Мета написання другої частини підручника – надання базових знань щодо всіх суттєвих аспектів побудови банківської системи України, загальних понять про облік, аудит та економічний аналіз в умовах ринкової економіки, а саме: історії грошей і кредиту, становленню та розвитку банківської системи України, ролі банку в сучасній економіці, основним видам фінансових послуг; предмету та методу бухгалтерського обліку, видів господарського обліку, бухгалтерській службі в системі управління суб’єктів господарювання, зв’язку аналізу банківської діяльності з бухгалтерським обліком у банках та внутрішнім аудитом банку; значенню фінансового контролю в сучасних умовах, організації та нормативно-правового регулювання аудиторської діяльності в Україні, етапам проведення аудиту; економічному аналізу як галузі економічної науки, методам та основним етапам проведення аналізу господарської діяльності.

У другій частині підручника особливу увагу приділено: питанням історії розвитку банківської справи в Україні, становленню та розвитку банківської системи України,  ролі банку в сучасній економіці, основним видам фінансових послуг в Україні; загальним поняттям про облік і його роль в системі управління суб’єктів господарювання; місцю і ролі аудиту в системі фінансово-господарського контролю. Окрему увагу приділено економічному аналізу як галузі економічної науки.

У підручнику представлено зміст навчальної дисципліни «Фінансово-економічна грамотність» за модулями та темами, лекційний матеріал, термінологічний словник, практикум з типовими завданнями ситуаційного, розрахункового та евристичного характеру з методичними рекомендаціями до їх розв’язання, а також літературу до кожної теми.

Структура підручника відповідає вимогам впровадження кредитно-модульної системи навчального процесу. Даний підручник призначений для студентів неекономічних спеціальностей вищіх навчальних закладів, викладачів, аспірантів, працівників фінансово-кредитної системи, представників державних органів виконавчої влади, а також широкому загалу читачів, що бажають опанувати цю дисципліну самостійно.

Підручник «Фінансово-економічна грамотність» виконаний в науковому стилі, має логічну структуру, завершений характер та охоплює різні спектри думок із досліджуваної проблематики, містить оригінальні положення, має наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Даний підручник «Фінансово-економічна грамотність» отримав Першу премію Конкурсу за кращі наукові праці у 2017 року та у 2018 році з номінації «Підручники» ВГО «Академія наук Вищої освіти України».

В сучасних умовах глобалізації з метою підвищення рівня фінансово-економічної грамотності населення Україна потребує прийняття на державному рівні «Національної стратегії підвищення фінансово-економічної грамотності населення» враховуючі досвід провідних країн світу.

Підручник наголошує на розробці та запровадженні національних стандартів фінансово-економічної грамотності, тобто направлений на вирішення нагальної проблеми щодо формалізації базових основ фінансово-економічної грамотності в межах загальної системи вітчизняної освіти.

 

Бібліографія підручника:

1. Фінансово-економічна грамотність : підручник : [у 2 частинах] – Ч. 1 : Основи національної економіки, економіки регіонів та фінансової системи України /  за редакцією д-ра екон. наук, проф. Жихор О.Б., д-ра екон. наук, проф. Димченко О.В. – Київ : Видавничий дім «Кондор», 2017. – 1024 с.

2. Фінансово-економічна грамотність : підручник : [у 2 частинах] – Ч. 2 : Банківська система України, загальні поняття про облік, аудит та економічний аналіз в умовах ринкової економіки / за ред. д-ра екон. наук, проф. О. Б. Жихор. – Київ : Видавничий дім «Кондор», 2018. – 440 с.

Корисні посилання:

Стаття академіка НАНУ, директора інституту промисловості НАНУ, доктора економічних наук, професора Амоши Олександра Івановича у науковому журналі «Економіка України» №11-12 за 2018 рік щодо аналізу навчального видання-підручника «Фінансово-економічна грамотність»:

http://www.economukraine.com.ua/index.php?id=13748&show=news&&newsid=110260

 

          Сайт видавничого дому «КОНДОР»:

http://condor-books.com.ua/index.php?route=product/product&path=1&product_id=807

http://condor-books.com.ua/novinki-vidavnictva/finansovo-ekonomichna-gramotnist-pidruchnik-u-2-chastinah-chastina-1-osnovi-nacionalnoyi-ekonomiki-ekonomiki-regioniv-ta-finansovoyi-sistemi-ukrayini.html

 

 

Нагороди підручника: