Кафедра економіки, маркетингу та міжнародних економічних відносин

Кафедра економіки, маркетингу та міжнародних економічних відносин ХАІ (605)

                                       @economarket

             

Кафедра економіки, маркетингу та міжнародних економічних відносин Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського (ХАІ) входить до складу факультету програмної інженерії та бізнесу та є випускаючою за спеціальностями 051 «Економіка», 075 «Маркетинг», 292 «Міжнародні економічні відносини». 

Кафедра співпрацює з зарубіжними університетами Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku  (Польща), Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola  (Латвія), VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship (Болгарія), де наші викладачі мають змогу пройти стажування, обмінятися досвідом, а студенти брати участь в програмах міжнародного обміну.

Кафедра щорічно проводить Дні відкритих дверей, міжнародні наукові конференції для студентів та викладачів, наші студенти публікуються в європейських наукових виданнях.

Студенти можуть пройти підготовку в сертифікаційному центрі  Cambridge English до іспитів з англійської мови Сambridge ESOL – English for Speakers of Other Languages.

 Викладачі кафедри постійно беруть участь у підвищенні кваліфікації з іноземних мов, успішно складають іспити  та мають сертифікати, які підтверджують рівень знань з англійської мови В2 та С1 відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (CEFR). Це дає змогу робити викладачам бути залученими до участі міжнародних проектах та робити публікації монографій і статей у міжнародних виданнях, проводити заняття з профільних дисциплін для іноземних студентів англійською мовою.

 СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 051 «Економіка»

 Освітня програма «Економіка підприємства» (бакалаврський рівень) орієнтована на підготовку кваліфікованих фахівців  для підприємств різних сфер діяльності, які беруть участь в прийнятті управлінських рішень, що потребують економічного обґрунтування та оцінки ефективності, а також в створенні власного бізнесу.

Освітня програма «Економіка підприємства (магістерський рівень) спрямована на підготовку кваліфікованих фахівців для підприємств різних галузей та сфер діяльності, здатних керувати економічними службами та підрозділами організацій різних форм власності, а також розробляти стратегії поведінки економічних агентів на різних ринках.     

 Освітня програма «Світова економіка» (магістерський рівень) орієнтована на підготовку кваліфікованих майбутніх керівників та працівників підрозділів різного рівня державних і комерційних структур, пов'язаних із зовнішньоекономічною діяльністю, аналітиків і експертів в області міжнародних фінансових ринків, зовнішньоекономічної діяльності та регулювання зовнішньоекономічних відносин.    

 СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 075 «Маркетинг»

 Освітня програма «Маркетинг» (бакалаврський рівень) орієнтована на підготовку сучасних маркетологів, які здатні проводити маркетингові дослідження, вивчення кон’юнктури та прогнозування ринку, просувати продукцію та компанію, займатися створенням та управлінням брендами, а також вирішувати інші завдання маркетингової діяльності господарюючих суб’єктів.

 Освітня програма «Маркетинг» (магістерський рівень) спрямована на підготовку сучасних фахівців для бізнесу, а також керівників середньої та вищої ланки в системі управління підприємством, стратегічного та оперативного маркетингового планування, продуктової, цінової, комунікативної політики.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 292 «Міжнародні економічні відносини»

 Освітня програма «Міжнародна економіка» (бакалаврський рівень) орієнтована на підготовку сучасних кваліфікованих фахівців для різних організацій, що працюють в сфері міжнародної торгівлі, фінансових операцій, науково-технічної діяльності, інвестування, посередництва на зовнішньому ринку.  

 Освітня програма «Міжнародний туристичний бізнес» (бакалаврський рівень) спрямована на підготовку фахівців, що здатні вирішувати завдання підготовки, організації, розроблення та реалізації туристичного продукту, туристичних послуг, туристичного обслуговування, їх інформаційною та маркетинговою підтримкою, а також управлінням якістю і конкурентоспроможністю туристичних послуг.

Протягом навчання студенти  проходять практику на профільних підприємствах  України НВП «Хартрон-Плант» ЛТД(м. Харків), ВАТ «Комунар» (ПОЛІСВІТ) (м. Харків), ВАТ «Моторсіч» (м. Запоріжжя)  , ДП «Антонов»(м. Київ),   НВП «Хартрон-Аркос»(м. Харків), ПрАТ «Філіп Морріс Україна»(м. Харків)  , ДП «Виробниче підприємство «Південьмаш» ім. М.К. Янгеля(м. Дніпро) та в зарубіжних компаніях. Укладено договор про співпрацю з з компанією  «Турал С»(Болгарія). Метою даного договору є засвоєння студентами Університету сучасних форм і методів професійної роботи в сфері туризму, готельного і ресторанного бізнесу, маркетингу, підприємництва, адмініструван-ня, управління готелями і ресторанами, а також формування їх умінь і здібностей в ухваленні незалежних рішень в реальних ринкових і виробничих умовах Євросоюзу з офіційним працевлаштуванням.

Склад кафедри понад 30 співробітників, серед яких 3 доктори наук і 19 кандидатів наук, а також 6 співробітників навчально-допоміжного персоналу. Високий педагогічний і науковий рівень професорсько-викладацького колективу кафедри забезпечує необхідну якість навчального процесса. Серед професорсько-викладацького складу кафедри є випускники факультету економіки і менеджменту. Кафедра проводить роботу по вдосконаленню навчального процесу в умовах інтеграції України в європейський освітній простір.

 

Кафедра розташована в імпульсному корпусі ХАІ. Очолює кафедру професор, доктор економічних наук Давидова Ірина Олегівна.

 

 

 

 

Це наш колектив