Кафедра публічного управління та підприємництва

 

КАФЕДРА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА (601)

 

Кафедру «Економічної теорії»
було реорганізовано шляхом створення 10.10.2018 року кафедри «Публічного управління та підприємництва» згідно рішення Вченої Ради Національного аерокосмічного університету
імені М.Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут».

Головною метою роботи кафедри «Публічного управління та підприємництва» є забезпечення високої якісної професійної підготовки фахівців згідно з галузевими стандартами вищої освіти, реалізація положень державної програми “Освіта України ХХІ століття”, підвищення рівня викладання дисциплін і модернізація навчального процесу згідно з національною доктриною розвитку освіти.

Кафедра публічного управління та підприємництва -  структурний підрозділ (випускова кафедра) факультету програмної інженерії та бізнесу, що готує фахівців за спеціальностями: 281 «Публічне управління та адміністрування» (бакалаврський та магістерський рівні) і 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (бакалаврський та магістерський рівні).

Телефони для довідок та консультацій: 

+380955722091 - д. н. з держ. упр., професор Дегтяр Андрій Олегович 

+380501378562 - к.е.н., доцент Купріянова Валентина Сергіївна 

 

 СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 076

«підприємництвО, ТОРГІВЛЯ та БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»

 Освітня програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (бакалаврський рівень) спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, які володіють сучасними теоретичними знаннями, вміннями та практичними навичками у професійній сфері, здатні вирішувати завдання зі створення та ефективного управління суб’єктами господарювання в умовах фінансово-економічної кризи.

Освітня програма «Експертиза товарів та послуг» (бакалаврський рівень) спрямована на підготовку висококваліфікованих спеціалістів з експертизи товарів та послуг, здатних професійно ідентифікувати товари, здійснювати контроль за виконанням договорів, угод, контрактів, визначати відповідність якості товарів та послуг вимогам нормативної документації в умовах ринкової конкуренції.

Освітня програма «Експертиза товарів та послуг» (магістерський рівень) спрямована на підготовку  висококваліфікованих фахівців з експертизи товарів та послуг, здатних проводити дослідження споживчих властивостей товарів та послуг, розробляти методичне забезпечення інспектування щодо дотримання вимог до якості, безпеки товарів та послуг, формувати заходи для мінімізації ризиків в комерційній діяльності з впровадженням міжнародних стандартів.

 Спеціальність 281

«ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ та адміністрування»

 Освітня програма «Публічне управління та адміністрування» (бакалаврський рівень) спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців з публічного управління та адміністрування, здатних професійно аналізувати, оцінювати та обґрунтувати управлінські рішення з реалізації політики економічного та соціального розвитку галузей та видів економічної діяльності на національному та регіональному рівнях.

 Освітня програма «Управління та адміністрування регіональних  економічних систем» (магістерський рівень) спрямована на підготовку фахівців високого рівня компетентності для публічного управління та адміністрування, здатних професійно аналізувати, оцінювати та обґрунтувати управлінські рішення з реалізації інноваційної політики розвитку регіонів України та держави в цілому з метою піднесення рівня добробуту громадян. 

  Кафедру очолювали з 1930-2020 рр.: проф. Дубинський Л.С., доц. Довгаль В.Є., доц. Чорний Л.Є., доц. Гаркуша Ю.О., проф. Бабушкін А.І.,  проф. Сафронов Я.В., Жихор О.Б.

З вересня 2020 року кафедру очолює доктор наук з державного управління, професор Ковальчук Вероніка Геннадіївна.

Професорсько-викладацький склад кафедри: доктори наук, професори – Ковальчук В.Г.,  Дегтяр А.О. Хлівна  І.В., Волкова Н.Д.,;  кандидати наук, доценти – Захарченко М. І., Поліщук О.О., Купріянова В.С., Павленко Т.Ю.,  Хмель С.М.; ст. викладачі – Волкова Л.О., Зіброва О.В., Лисак О. П., Середенко В. В., Любушкіна І.О., Омельченко О.Л., Тур І.Ю., Хмель В.І., Шведова Г.М. 

На кафедрі створена та постійно оновлюється комплексна навчально-методична база, яка забезпечує теоретичне навчання, організацію самостійної, індивідуальної роботи студентів, усі види практик, дистанційну освіту. Викладачі кафедри постійно застосовують в навчальному процесі сучасні педагогічні технології, забезпечують аналітичну спрямованість та постійно поповнюють практичні і семінарські заняття завданнями проблемного і ситуаційного характеру і постійно стимулюють активну діяльність студентів.

Широкий напрямок діяльності кафедри, одночасне поєднання всіх форм навчальної, практичної та наукової роботи студента дають змогу забезпечити безперервність процесу творчого оволодіння студентом всього комплексу знань та вмінь, що необхідні йому для вирішення реальних задач в умовах трансформаційної економіки.

Студенти  приймають участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт та олімпіадах. 

На кафедрі проводяться науковий та методичний семінари, на яких розглядаються напрями вдосконалення наукової діяльності кафедри, актуальні питання розвитку досліджень у галузях публічного управління та підприємництва.

Викладачі кафедри постійно підвищують свою кваліфікацію на факультетах післядипломної освіти при провідних вищих навчальних закладах, на семінарах, конференціях та тренінгах.