Логістика (магістратура)

Спеціальність: 073 «Менеджмент»
Освітня програма: «Логістика»
Рівень вищої освіти: другий (магістерський).
Строк навчання: 1.4 роки.
Форми навчання: очна та заочна

Освітня програма забезпечує набуття компетентностей, необхідних для управління підприємствами, як ланцюгом поставок, що поєднує матеріальні, фінансові та інформаційні потоки.  Основним об'єктом  логістичного управління є матеріальний потік, що проходить від джерела сировини через всі проміжні процеси аж до надходження продукції до споживача.  

Студенти вивчатимуть сучасні концепції, методи та інформаційні технології логістики,  методи економії загальних витрат матеріальних, фінансових, трудових ресурсів впродовж усього логістичного ланцюга та оцінки його ефективності.
Набуті знання та практичні навички дозволять випускнику побудувати успішну кар’єру менеджера  в галузі виробництва, транспорту, дистрибуції, торгівлі та інших.
Магістр може обіймати на підприємствах різних галузей наступні первинні посади: логіст, менеджер (управитель) з логістики; менеджер (управитель) з постачання та збуту.

Умови вступу:

складання фахового вступного випробування;
складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови, реєстрація вступників в деканаті факультету (ауд. 204 імпульсного корпусу, тел. (057)788-46-00) з 06 травня по 03 червня; 
вступ на основі диплома бакалавра з будь-якої спеціальності;
при вступі на основі диплома магістра (спеціаліста) вступники можуть за їх вибором або подати   результат єдиного вступного іспиту з іноземної мови, або скласти цей вступний іспит у ХАІ.
Загалом менеджмент - це вид трудової діяльності, що полягає в управлінні колективами людей з метою досягнення визначених цілей. Наука менеджмент узагальнює практичний досвід та розробляє методи, форми та стандарти управління підприємствами. Спеціальність готує менеджерів –практиків в галузі логістичного управління.
Реалізація концепції логістики забезпечує ефективну діяльність виробничих, торгових і транспортних підприємств. Логістика дозволяє на науковій основі вирішувати безліч різноманітних завдань різної складності і масштабів:
прогнозування попиту і визначення на його основі необхідного запасу, розробка системи
  управління запасами;
визначення необхідної потужності виробництва і транспорту;
планування та реалізація постачання, виробництва, складування, збуту, транспортування;
проектування і моделювання функціонування логістичних систем;
узгодження цілей і координація діяльності окремих підприємств в ланцюгу поставок і різних
  підрозділів в рамках підприємства.
Робота викладачів кафедри спрямована на підготовку нового покоління магістрів, що забезпечують науковий менеджмент, інжиніринг та виробництво з використанням сучасних концепцій логістики.

Навчальний процес забезпечує глибоке вивчення базових менеджерських, економічних і загальноосвітніх дисциплін, зміст яких регулярно оновлюється під вимоги бізнесу.

Спеціальні дисципліни підготовки магістрів:

Логістичний менеджмент;
Інформаційні системи і технології в логістиці;
Проектування логістичних систем;
Управління ланцюгами поставок;
Маркетинговий менеджмент;
Корпоративне управління та управління змінами.

Працевлаштування випускників

Магістр буде затребуваний, для роботи на посадах менеджерів середньої і вищої ланки: в промисловості - директор, зам. директора підприємства, начальник виробничої дільниці, начальник відділу збуту, начальник відділу постачання; в комерційній діяльності - менеджер-керівник, головний спеціаліст з логістики та маркетингу, фахівець-аналітик дослідження і розширення товарного ринку; в сфері науки і освіти - молодший науковий співробітник, завідувач науковою лабораторією, викладач навчального закладу, методист з економічної освіти; в сфері транспорту - менеджер-керівник, головний диспетчер, начальник транспортної служби; в сфері матеріально-технічного забезпечення - менеджер-керівник.
Випускники  знайшли себе в сервісних та транспортних компаніях (Нова пошта),  готельно-ресторанному бізнесі (готель «Hilton»); підприємствах оптової та роздрібної торгівлі, будівельних компаніях (ТММ, Авантаж); митній службі України; виробничих об'єднаннях (ТОВ «ОВЕН»); підприємствах авіаційної та приладобудівної галузі (Харківське державне авіаційне виробниче підприємство, Харківський машинобудівний завод «ФЕД»); IT-компаніях (EPAM Global, Dev-pro,  SigmaSoftware, Docler Holding Luxembourg (Люксембург), Comarch S.A. (Польща)); консалтингових компаніях (TenStep, Біг-Україна, Бюро ВерітасУкраїна); стали власниками свого бізнесу.