Кафедра публічного управління та підприємництва

 

КАФЕДРА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА (601)

 

Кафедру «Економічної теорії» було реорганізовано шляхом створення 10.10.2018 року кафедри «Публічного управління та підприємництва» згідно рішення Вченої Ради Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

      Головною метою роботи кафедри «Публічного управління та підприємництва» є забезпечення високої якісної професійної підготовки фахівців згідно з галузевими стандартами вищої освіти, реалізація положень державної програми “Освіта України ХХІ століття”, підвищення рівня викладання дисциплін і модернізація навчального процесу згідно з національною доктриною розвитку освіти.

Кафедра публічного управління та підприємництва -  структурний підрозділ (випускова кафедра) факультету програмної інженерії та бізнесу, що готує фахівців за галузями знань 281 «Публічне управління та адміністрування» (ОКР «бакалавр», «магістр») і 076 «Підприємництво,  торгівля та біржова діяльність» (ОКР «бакалавр», «магістр»).

Освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,  ОКР «бакалавр») спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, які володіють сучасними теоретичними знаннями, вміннями та практичними навичками у професійній сфері, здатні вирішувати завдання зі створення та ефективного управління суб’єктами господарювання в умовах фінансово-економічної кризи.

Освітньо-професійна програма «Публічне управління та адміністрування» (спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»,  ОКР «бакалавр») спрямована на  підготовку  висококваліфікованих фахівців з публічного управління та адміністрування, здатних професійно аналізувати, оцінювати та обґрунтувати управлінські рішення щодо реалізації державної політики економічного та соціального розвитку галузей та видів економічної діяльності на національному та регіональному рівнях.

Освітньо-професійна програма «Економіка та організація бізнесу» (спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,  ОКР «магістр»)  спрямована на  підготовку фахівців високого професійного рівня, здатних реалізовувати підприємницькі здібності, використовувати новітні управлінські технології задля створення та розвитку власної справи та зростання її капіталізації на ринку, поширення інноваційно-підприємницької поведінки в бізнес-середовищі суб’єктів господарювання з метою отримання суспільного економічного ефекту.

Освітньо-професійна програма «Управління та адміністрування регіональних  економічних систем» (спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»,  ОКР «магістр») спрямована на  підготовку фахівців високого рівня компетентності для публічного управління та адміністрування, здатних професійно аналізувати, оцінювати та обґрунтувати управлінські рішення по реалізації інноваційної політики розвитку регіонів України та держави в цілому за для піднесення рівня добробуту громадян.

Кафедру    очолювали   з   1930-2018 рр.:   проф.  Дубинський Л.С.,    доц. Довгаль В.Є.,    доц. Чорний Л.Є.,   доц. Гаркуша Ю.О.,  проф. Бабушкін А.І.,  проф. Сафронов Я.В.

З вересня 2018 року кафедру очолює доктор економічних наук, професор, академік Академії наук Вищої освіти України Жихор Олена Борисівна.

Наукові інтереси проф. Жихор О.Б.: фінансова безпека суб’єктів господарювання; економічна безпека держави, регіону, суб’єктів господарювання; муніципальні фінанси; ефективність інноваційної діяльності суб’єктів господарювання; інноваційна політика розвитку регіонів та механізми її реалізації. За результатами досліджень проф. Жихор О.Б. опубліковано: більш ніж 200 наукових та навчально-методичних праць, з яких: 22 монографій (2 - одноосібні); 6 підручників, з них 4 з грифом МОН України («Фінанси: курс для фінансистів» (2010), «Фінанси: курс для банкірів» (2012), «Фінансова безпека суб’єктів господарювання» (2014), «Економічна безпека» (2015), «Місцеві фінанси» (2015), «Фінансово-економічна грамотність. Частина I: Основи національної економіки, економіки регіонів та фінансової системи України» (2017), «Фінансово-економічна грамотність. Частина II: Банківська система України, загальні поняття про облік, аудит та економічний аналіз в умовах ринкової економіки» (2018), 60 статей у фахових наукових виданнях, 40 доповідей на міжнародних науково-практичних конференціях.

Проф. Жихор О.Б. автор та співавтор монографій та підручників з грифом МОН України: «Управління інноваційними процесами в регіонах» (2006); «Стимулювання регіонального розвитку Закарпатської області» (2008); «Соціально-економічний вимір розвитку науки і науково-технічної діяльності в регіонах України» (2008); «Трансформація територіально-галузевої структури Карпатського регіону» (2009); «Інноваційна політика розвитку регіонів: теорія та практика формування, механізми реалізації» (2009); «Маркетинг. Менеджмент. Інновації» (2010); «Проблеми і перспективи ринково-орієнтованого управління інноваційним розвитком» (2011); «Управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів» (2011); «Інновації і маркетинг – рушійні сили економічного розвитку» (2012); «Інноваційний розвиток регіону» (2012); «Развитие финансовых отношений в условиях становления инновационной экономики» (2012); «Инновационное развитие экономики России: новый этап» (2012); «Інновації у маркетингу і менеджменті» (2013); «Маркетингові аспекти управління інноваційним розвитком» (2014); підручника з грифом МОНУ «Фінанси: курс для фінансистів» (2010); підручника з грифом МОНмолодьспорту «Фінанси: курс для банкірів» (2012); підручника з грифом МОНУ «Фінансова безпека суб’єктів господарювання» (2014); Проблеми розвитку фінансово-кредитної системи України (2014); Современное состояние и проблемы развития бизнеса (2014); Устойчивое развитие предприятия, региона, общества: инновационные подходи к обеспечению (Польща) (2014); підручника з грифом МОНУ «Економічна безпека» (2015); підручника «Місцеві фінанси» (2015); «Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки: теорія, практика, перспектив» (2016); «Банкрутство підприємств будівельної галузі України: стан, проблеми і шляхи їх вирішення» (2016); «Managing economic growth: marketing, management, and innovation» (Чехія) (2016); підручник «Фінансово-економічна грамотність. Частина I: Основи національної економіки, економіки регіонів та фінансової системи України» (2017), підручник здобув Першу премію Конкурсу за кращі наукові праці у 2017 року з номінації «Підручники» ВГО «Академія наук Вищої освіти України»; «Transformational processes the development of economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects: collective monograph» (Латвія 2018); «Management of innovative development the economic entities: collective monograph» (Польща, 2018); підручник «Фінансово-економічна грамотність. Частина II: Банківська система України, загальні поняття про облік, аудит та економічний аналіз в умовах ринкової економіки» (2018). Жихор О.Б. прийнала активну участь у розробці науково-дослідних робіт: «Механізм управління ефективністю інновацій в регіоні» (0103U004996), «Розробка механізмів капіталізації інновацій (на прикладі Західного регіону України)» (0107U011976), “Розроблення проекту Стратегії економічного та соціального розвитку Закарпатської області до 2015 року” (0106U002907), «Трансформація територіально-галузевої структури господарського комплексу Карпатського регіону» (0106U013078); науковий керівник науково-дослідної роботи «Моделювання поведінки платників податків з урахуванням економічних та соціально-психологічних факторів їх мотивації» (0111U010203); «Підприємництво як стратегічний фактор розвитку бізнес-середовища регіону» (0116U005497). Проф. Жихор О.Б. була менеджером проекту 530429-TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-JPHES «Інноваційні лабораторії (INNOLAB): використання відкритих інноваційних  навчальних платформ та дослідницької діяльності в освіті для підприємств» за програмою фінансування Європейської Комісії (2012-2014 рр.).

Професорсько-викладацький склад кафедри: доктори наук, професори – Жихор О.Б., Бабушкін А.І., Хлівна  І.В.;  кандидати наук, доценти – Буркун І.Г., Купріянова В.С., Павленко Т.Ю., Самойленко І.О., Хмель С.І.; ст. викладачі – Волкова Л.О., Зіброва О.В., Любушкіна І.О., Омельченко О.Л., Сідлярук Т.В., Тур І.Ю., Хмель В.І., Шведова Г.М., Шведова Д.С.

На кафедрі створена та постійно оновлюється комплексна навчально-методична база, яка забезпечує теоретичне навчання, організацію самостійної, індивідуальної роботи студентів, усі види практик, дистанційну освіту. Викладачі кафедри постійно застосовують в навчальному процесі сучасні педагогічні технології, забезпечують аналітичну спрямованість та постійно поповнюють практичні і семінарські заняття завданнями проблемного і ситуаційного характеру і постійно стимулюють активну діяльність студентів.

Науковці кафедри здійснюють актуальні наукові дослідження «Підприємництво як стратегічний фактор розвитку бізнес-середовища регіону» (0116 U005497).

Широкий напрямок діяльності кафедри, одночасне поєднання всіх форм навчальної, практичної та наукової роботи студента дають змогу забезпечити безперервність процесу творчого оволодіння студентом всього комплексу знань та вмінь, що необхідні йому для вирішення реальних задач в умовах трансформаційної економіки.

Студенти  приймають участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт та олімпіадах. Перемоги студентів під керівництвом д.е.н., проф. Жихор Олени Борисівни у 2017/2018 н.р.:

1. Диплом I ступеня Серова Аделіна Михайлівна, переможець II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Фінанси», яка відбулася на базі ДНВЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» 23-25 травня 2018 року.

2. Диплом II ступеня Терзян Рубен Гранатович, переможець II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Економіка підприємства» яка відбулася на базі ДНВЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» 11-13 квітня 2018 року.

3. Грамота учасника Терзян Рубен Гранатович Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Економіка підприємства» (за видами економічної діяльності) за креативність виконання завдань, яка відбулася на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченко 25-27 квітня 2018 року.

4. Диплом III ступеня Шевченко Валерія Миколаївна, переможець II етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Фінанси і кредит» у 2017/2018 н.р.

5. Диплом III ступеня Троненко Марина Ігорівна, переможець II етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Фінанси і кредит» у 2017/2018 н.р.

На кафедрі працює науковий гурток «Мозковий фітнес – старт у майбутнє!»

На кафедрі проводяться науковий та методичний семінари, на яких розглядаються напрями вдосконалення наукової діяльності кафедри, актуальні питання розвитку досліджень у галузях публічного управління та підприємництва.

Викладачі кафедри постійно підвищують свою кваліфікацію на факультетах післядипломної освіти при провідних вищих навчальних закладах, на семінарах, конференціях та тренінгах.