Спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" магістратура

ОСВІТНьо-професійна ПРОГРАМА «Експертиза товарів та послуг»

(магістерський рівень)

Галузі знань: 07  «Управління та адміністрування».

Спеціальність: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Освітня кваліфікація: Магістр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Кваліфікація в дипломі: Ступінь вищої освіти – магістр. Спеціальність – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Освітня програма – «Експертиза товарів та послуг».

Об’єкти вивчення та діяльності: господарська діяльність із виробництва та обігу товарів і послуг, яка здійснюється суб'єктами  господарювання з метою забезпечення їх ефективного управління і розвитку.

Цілі навчання: підготовка висококваліфікованих фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, які володіють методологією й інструментальним апаратом в управлінській, науково-дослідній, навчальній, експертно-консалтинговій сферах.

Особливості освітньої програми: програма охоплює дисципліни, що передбачають поєднання теоретичних аспектів із практичними прикладами майбутньої діяльності, що дозволяє студентам набути необхідних навичок.  Передбачена практика у галузевих торговельних та виробничих підприємствах. Програма орієнтована на глибоку професійну підготовку сучасних професіоналів з контролю якості продукції чи наукових співробітників в галузі підприємництва та торгівлі здатних до швидкої адаптації в сучасному бізнес- та експертизному середовищах. Формує професіоналів експертів з якості товарів та послуг, що володіють лідерськими якостями та здатні провадити інноваційні підходи з безперервного підвищення якості товарів та послуг в підприємницькій діяльності.

Перелік компетентностей випускника:

Загальні:

– здатність спілкуватися професійною іноземною мовою (ряд предметів викладається англійською мовою);
– здатність до адаптації та дії в новій ситуації, бути критичним та самокритичним;
– здатність до ефективної зовнішньої та внутрішньої комунікації;
– здатність вести професійну, у тому числі науково-дослідну діяльність, у міжнародному середовищі.

Спеціальні (фахові) компетентності:

– здатність розробляти та реалізовувати стратегію розвитку підприємницьких, торговельних та біржових структур;
– здатність проводити оцінювання продукції, товарів і послуг в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності;
– здатність до ефективного управління діяльністю суб’єктів господарювання в сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності;
– здатність до вирішення проблемних питань і нестандартних ситуацій у професійній діяльності за умов невизначеності та ризиків;
– здатність вирішувати задачі з прогнозування процесів розвитку підприємницьких, торговельних і біржових структур із використанням економіко-математичних методів і інформаційних технологій.

Основні дисциплін що забезпечують компетентності випускника: Міжнародне право (International Law), Експертиза послуг (Services Examination), Управління безпечністю товарів (Safety Goods Management), Управління якістю товарів (Quality Good Management), Системи управління якістю (Quality Management Systems).

Ринок праці: випускники здатні виконувати професійну роботу в різних підрозділах підприємств та організацій усіх форм власності та організаційно-правових форм; в органах державного та місцевого самоврядування; на підприємствах малого та середнього бізнесу.

Випускники можуть працювати на посадах (за ДК 003:2010): 2419.2 Фахівець із якості, 2419.2 Фахівець із сертифікації, а згодом після набуття досвіду на 2411.2 Аудитор систем якості, 2411.2 Аудитор систем харчової безпеки, 1493 Менеджери (управителі) систем якості.

Запрошуємо одержати престижну спеціальність 076 (згідно правил прийому див. на сайті університету http://www.khai.edu).

Вимоги до вступу 2020 р.

Спеціальність

Освітня програма

Іспити та ЗНО

076

Експертиза товарів та послуг

1. Сертифікат ЗНО з іноземної мови для магістрів
2. Додатковий фаховий іспит (у разі вступу з іншої спеціальності)
3. Фаховий іспит

Ліцензійні обсяги для підготовки магістрів

Спеціальність

Освітня програма

Ліцензія

Форма навчання

Денна

Заочна

076

Експертиза товарів та послуг

10

10

0