Спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" бакалаврат

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

«ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»

(бакалаврський рівень)

Галузі знань: 07  «Управління та адміністрування».

Спеціальність: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Освітня кваліфікація: Бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Кваліфікація в дипломі: Ступінь вищої освіти – бакалавр. Спеціальність – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Спеціалізація – «Економіка та організація бізнесу». Освітня програма – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Об’єкти вивчення: діяльність з організації та функціонування підприємницьких, торговельних та біржових структур, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів.

Цілі навчання: підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Особливості освітньої програми: спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, які володіють сучасними теоретичними знаннями, вміннями та практичними навичками у професійній сфері, здатні вирішувати завдання зі створення та ефективного управління суб’єктами господарювання в умовах фінансово-економічної кризи.

Перелік компетентностей випускника:

Загальні:

 здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
 здатність застосувати отримані  знання в практичних ситуаціях;
 здатність спілкуватися державною мовою та  іноземною мовою;
 здатність використання інформаційних і комунікаційних технологій;
 здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
 здатність працювати в команді, виявляти ініціативу та підприємливість.

Спеціальні (фахові) компетентності:

 здатність до критичного осмислення теоретичних засад підприємницької, торговельної та біржової  діяльності;
 здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур;
 здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів ринкових відносин;
 здатність застосовувати інноваційні підходи в діяльності підприємницьких, торговельних  та біржових структур;
 здатність визначати та оцінювати характеристики товарів і послуг в підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності;
 здатність здійснювати діяльність з дотримання вимог нормативно-правових документів у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності;
 здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур;
 здатність застосовувати основи обліку та оподаткування в підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності;
 здатність до організації зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур;
 здатність до бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків і результатів діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та біржової практики з урахуванням ризиків.

Основні дисципліни що забезпечують компетентності випускника: маркетинг; підприємницьке правознавство; бухгалтерський облік та оподаткування бізнесу; міжнародні валютно-кредитні відносини; банківська діяльність для бізнесу; прогнозування та оцінка бізнес-ризиків; оцінка ефективності малого бізнесу; обґрунтування підприємницьких рішень; фінанси підприємства; торгівельне підприємництво; основи безпеки бізнесу; планування та управління кар'єрою; тренінг-курс Start-up.

Ринок праці: випускник освітньої програми може стати як засновником власного бізнесу, так і обійняти наступні престижні  посади:

 керівник з економічних питань на підприємстві;
 фахівець-аналітик з дослідження товарних ринків і бірж, брокер;
 спеціаліст із ціноутворення (кошторисник);
 директор департаменту продажів в оптовій  і роздрібній торгівлі;
 віце-президент з економіки;
 фахівець з інвестицій та інновацій;
 спеціаліст з консалтингу;
 комерційний директор.

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «Експертиза товарів та послуг»
(бакалаврський рівень)

 Галузі знань: 07  «Управління та адміністрування».

Спеціальність: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Освітня кваліфікація: Бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Кваліфікація в дипломі: Ступінь вищої освіти – бакалавр. Спеціальність – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Освітня програма – «Експертиза товарів та послуг».

Об’єкти вивчення: діяльність з організації та функціонування підприємницьких, торговельних та біржових структур, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів.

Цілі навчання: підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі  з підприємництва, торгівлі  та біржової діяльності.

Особливості освітньої програми: орієнтована на глибоку професійну підготовку сучасних фахівців, а саме інспекторів з контролю якості продукції, інспекторів-товарознавців, товарознавців, ініціативних та здатних до швидкої адаптації в сучасному бізнес- та експертизнному середовищах. Формує фахівців експертів з якості товарів та послуг з новим перспективним способом мислення, здатних не лише застосовувати існуючі методи дослідження, але й розробляти нові на базі сучасних наукових досягнень.

Перелік компетентностей випускника:

Загальні:

– здатність застосовувати  отримані  знання в практичних ситуаціях;
– здатність спілкуватися державною та іноземною мовою (низка предметів викладається англійською мовою);
– навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;
– здатність виявляти ініціативу та підприємливість;
– здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

Спеціальні (фахові) компетентності:

– здатність визначати та оцінювати характеристики товарів і послуг в підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності;
– здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог нормативно-правових документів у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності;
– здатність до бізнес-планування, оцінювання кон'юнктури ринків і результатів діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та біржової практики з урахуванням ризиків;

– здатність здійснювати атестацію, сертифікацію продукції, ліцензування діяльності та підготовлювати відповідну нормативно-технічну документацію;
– здатність визначати показники якісної характеристики інспектованої продукції, порядок реєстрації і контролю додержання товарних знаків і правил обслуговування, відповідно до діючих стандартів та нормативних вимог;
– здатність проводити сертифікацію систем контролю якості товарів на виробничих підприємствах та підприємствах торгівлі;
– здатність здійснювати вилучення з обороту або знищення харчових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів, що не відповідають установленим нормам;
– здатність застосовувати порядок тимчасового припинення діяльності підприємств сфери торгівлі, які систематично реалізують недоброякісні товари, порушують правила торгівлі, умови зберігання і транспортування товарів;
– здатність розрізняти різні типи двигунів та їх основні характеристики;
– здатність застосовувати правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, санітарні норми і правила;
– здатність здійснювати зв'язок з постачальниками і споживачами та забезпечувати оперативний облік надходження і реалізації, контроль, виконання договірних зобов'язань, розшук товарів, які не поступили.

Основні дисципліни що забезпечують компетентність випускника: зовнішньоекономічна діяльність підприємства (International Business Management), логістика (Logistics), маркетинг (Marketing), менеджмент (Management), облік і аудит (Accounting), управління проектами (Project Management), ідентифікація товарів (Identification of Foods), сенсорний аналіз (Sensor Technology), управління відходами (Waste Management), товарознавство продовольчих товарів (Food Technology, Quality Analysis and Control), товарознавство непродовольчих товарів (Goods Technology, Quality Analysis and Control), товарознавство послуг (Services Production, Quality Analysis and Control), принципи систем управління якістю (ISO 9001:2015), управління безпечністю (HACCP).

Ринок праці: випускники здатні виконувати професійну роботу в різних підрозділах підприємств та організацій усіх форм власності та організаційно-правових форм; в органах державного та місцевого самоврядування; на підприємствах малого та середнього бізнесу.

Випускники можуть працювати на посадах (за ДК 003:2010): 315 інспектор з безпеки та якості (22622 інспектор з контролю якості продукції), 341 Фахівці в галузі фінансів та торгівлі (22704 інспектор-товарознавець, 25068 товарознавець).

Запрошуємо одержати престижну спеціальність 076 (згідно правил прийому див. на сайті університету http://www.khai.edu).

Перелік предметів ЗНО у 2020р.

Спеціальність

Предмети

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

1. Українська мова та література.
2. Математика.
3. Іноземна мова або географія