Спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування" магістратура

ОСВІТНЬО-ПРОГРАМА «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ»
(магістерсккий рівень)

 

Галузі знань: 28 «Публічне управління та адміністрування».
Спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування».
Освітня кваліфікація: Магістр з публічного управління та адміністрування регіональних економічних систем.
Кваліфікація в дипломі: Ступінь вищої освіти – магістр. Спеціальність – «Публічне управління та адміністрування». Освітня програма – «Управління та адміністрування регіональних економічних систем».
Опис предметної області: професійна підготовка висококваліфікованих, відповідальних кадрів для публічного управління, спроможних розробляти, аналізувати і реалізовувати державну політику, творчо, ефективно й результативно виконувати управлінські функції та надавати адміністративні послуги, сприяти інноваційним процесам у суспільстві з метою утвердження соціальної справедливості, демократії, забезпечення прав і свобод людини, сталого розвитку на основі кращих світових та європейських стандартів; здійснювати науково-дослідну діяльністю у галузі державного управління шляхом здійснення наукових досліджень і отримання нових та/або практично спрямованих результатів, а також підготовки до здобуття ступеня доктора філософії (PhD).
Об’єкти вивчення: управління на загальнодержавному, регіональному, місцевому рівнях та адміністративна діяльність в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, установах і організаціях публічної сфери різної форми власності; міжнародних організаціях; некомерційних організаціях, а також громадських об’єднаннях.

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних ідентифікувати та вирішувати складні наукові й практичні задачі публічного управління та адміністрування на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях, організовувати та здійснювати науково-дослідну, управлінську та адміністративну діяльність, застосовуючи новітні підходи та методи публічного управління та адміністрування й інструментарій сучасного менеджменту, що дає можливість сформувати нове покоління управлінців, які мають грунтовні знання, вміють системно та інноваційно мислити, ухвалювати ефективні рішення, здійснювати науковий і практичний супровід реформ в країні, керуватися принципами гуманності та ставати на захист громадських інтересів.
Магістр зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» володіє знаннями закономірностей функціонування сучасної економіки на мікро- і макрорівнях, методами наукового пізнання, аналітичної обробки інформації, публічної комунікації, організаційно-технологічного та правового забезпечення, електронного урядування, що сприяє поєднанню теоретичної підготовки з практикою в організаціях (установах) публічного сектору.
Освітня програма «Управління та адміністрування регіональних  економічних систем» (магістерський рівень) спрямована на підготовку фахівців високого рівня компетентності для публічного управління та адміністрування, здатних професійно аналізувати, оцінювати та обґрунтувати управлінські рішення з реалізації інноваційної політики розвитку регіонів України та держави в цілому з метою піднесення рівня добробуту громадян.

Перелік спеціальних компетентностей випускника − це здатність:

 • демонструвати та застосовувати знання з теорії публічного управління, теорії держави і права, сучасної економічної теорії на підприємствах різних форм власності та у діяльності органів публічного управління;
 • здійснювати організаційне проектування, визначати потреби та забезпечувати збалансованість ресурсів публічної організації на основі нормативно-правового підґрунтя;
 • до оволодіння та використання методології наукової, педагогічної та управлінської діяльності;
 • здійснювати адміністрування процесу набору, відбору, просування та стимулювання персоналу публічної організації;
 • ефективно організовувати групову роботу публічної організації, формувати міждисциплінарну команду та налагоджувати ефективні комунікації;
 • планувати та керувати проектами на різних рівнях публічного управління та адміністрування;
 • приймати управлінські рішення щодо модернізації управління, використовуючи європейські підходи та вітчизняний досвід;
 • до розробки науково обґрунтованих рекомендацій щодо вдосконалення процедур публічного управління та адміністрування, управління установами та організаціями, впровадження та використання системи управління якістю;
 • визначати показники сталого економічного та соціального розвитку на загальнодержавному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях.
 • до визначення напрямів розвитку території, громади, галузі, підприємства, інших об’єктів управління з урахуванням потреб забезпечення національної безпеки України;
 • оцінювати впливи макросередовища на функціонування держави, регіону, галузі, органу публічної влади, організації (установи) на основі інформаційно-аналітичного забезпечення, вести науково-дослідницьку діяльність;
 • використовувати для здійснення функцій публічного управління та адміністрування, а також для управління відповідними установами та організаціями сучасних інформаційних комп’ютерних технологій.

Основні дисциплін що забезпечують компетентності випускника:

 • економічна політика держави;
 • державна кадрова політика;
 • інноваційна політика регіонального розвитку;
 • стратегічне планування;
 • аналіз державної політики;
 • нормотворча діяльність;
 • управління соціально-гуманітарним розвитком;
 • інформаційна політика держави;
 • інформаційні системи і технології в управлінні;
 • конфліктологія та психологія ділового спілкування.

Ринок праці: випускник освітньої програми може працювати у державних та місцевих органах виконавчої влади;  структурах органів місцевого самоврядування; державних та комунальних підприємствах; підприємницьких структурах.

Запрошуємо одержати престижну спеціальність 281 згідно правил прийому (див. на сайті університету https://www.khai.edu).

 

Ліцензійні обсяги для підготовки магістрів та матеріали фахового вступного іспиту


Спецальність

Освітня програма


Обсяг ліцензії

Форма навчання

Денна

Заочна

281

Управління та адміністрування регіональних економічних систем

Програма іспиту

    20

5

15

 

Телефон приймальної комісії факультету програмної інженерії та бізнесу +38 (057) 788-46-00

За детальною інформацією можна звернутись до нашого телеграм аккаунту, або скористайтеся формою зворотнього зв'язку.