Спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" бакалаврат

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «Експертиза товарів та послуг»

(бакалаврський рівень)

 Галузі знань: 07  «Управління та адміністрування».

Спеціальність: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Освітня кваліфікація: Бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Кваліфікація в дипломі: Ступінь вищої освіти – бакалавр. Спеціальність – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Освітня програма – «Експертиза товарів та послуг».

Об’єкти вивчення: діяльність з організації та функціонування підприємницьких, торговельних та біржових структур, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів.

Цілі навчання: підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі  з підприємництва, торгівлі  та біржової діяльності.

Особливості освітньої програми: орієнтована на глибоку професійну підготовку сучасних фахівців, а саме інспекторів з контролю якості продукції, інспекторів-товарознавців, товарознавців, ініціативних та здатних до швидкої адаптації в сучасному бізнес- та експертизнному середовищах. Формує фахівців експертів з якості товарів та послуг з новим перспективним способом мислення, здатних не лише застосовувати існуючі методи дослідження, але й розробляти нові на базі сучасних наукових досягнень.

Перелік компетентностей випускника:

Загальні:

– здатність застосовувати  отримані  знання в практичних ситуаціях;
– здатність спілкуватися державною та іноземною мовою (низка предметів викладається англійською мовою);
– навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;
– здатність виявляти ініціативу та підприємливість;
– здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

Спеціальні (фахові) компетентності:

– здатність визначати та оцінювати характеристики товарів і послуг в підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності;
– здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог нормативно-правових документів у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності;
– здатність до бізнес-планування, оцінювання кон'юнктури ринків і результатів діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та біржової практики з урахуванням ризиків;

– здатність здійснювати атестацію, сертифікацію продукції, ліцензування діяльності та підготовлювати відповідну нормативно-технічну документацію;
– здатність визначати показники якісної характеристики інспектованої продукції, порядок реєстрації і контролю додержання товарних знаків і правил обслуговування, відповідно до діючих стандартів та нормативних вимог;
– здатність проводити сертифікацію систем контролю якості товарів на виробничих підприємствах та підприємствах торгівлі;
– здатність здійснювати вилучення з обороту або знищення харчових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів, що не відповідають установленим нормам;
– здатність застосовувати порядок тимчасового припинення діяльності підприємств сфери торгівлі, які систематично реалізують недоброякісні товари, порушують правила торгівлі, умови зберігання і транспортування товарів;
– здатність розрізняти різні типи двигунів та їх основні характеристики;
– здатність застосовувати правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, санітарні норми і правила;
– здатність здійснювати зв'язок з постачальниками і споживачами та забезпечувати оперативний облік надходження і реалізації, контроль, виконання договірних зобов'язань, розшук товарів, які не поступили.

Основні дисципліни що забезпечують компетентність випускника: зовнішньоекономічна діяльність підприємства (International Business Management), логістика (Logistics), маркетинг (Marketing), менеджмент (Management), облік і аудит (Accounting), управління проектами (Project Management), ідентифікація товарів (Identification of Foods), сенсорний аналіз (Sensor Technology), управління відходами (Waste Management), товарознавство продовольчих товарів (Food Technology, Quality Analysis and Control), товарознавство непродовольчих товарів (Goods Technology, Quality Analysis and Control), товарознавство послуг (Services Production, Quality Analysis and Control), принципи систем управління якістю (ISO 9001:2015), управління безпечністю (HACCP).

Ринок праці: випускники здатні виконувати професійну роботу в різних підрозділах підприємств та організацій усіх форм власності та організаційно-правових форм; в органах державного та місцевого самоврядування; на підприємствах малого та середнього бізнесу.

Випускники можуть працювати на посадах (за ДК 003:2010): 315 інспектор з безпеки та якості (22622 інспектор з контролю якості продукції), 341 Фахівці в галузі фінансів та торгівлі (22704 інспектор-товарознавець, 25068 товарознавець).

Запрошуємо одержати престижну спеціальність 076 (згідно правил прийому див. на сайті університету http://www.khai.edu).

Перелік предметів ЗНО у 2020р.

Спеціальність

Предмети

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

1. Українська мова та література.
2. Математика.
3. Іноземна мова або географія