Спеціальність 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" бакалаврат

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «Експертиза товарів та послуг»
(бакалаврський рівень)

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування».

Спеціальність: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Освітня кваліфікація: Бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Кваліфікація в дипломі: Ступінь вищої освіти – бакалавр. Спеціальність – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Освітня програма – «Експертиза товарів та послуг».

Об’єкти вивчення: діяльність з організації та функціонування підприємницьких, торговельних та біржових структур, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів.

Цілі навчання: підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі  з підприємництва, торгівлі  та біржової діяльності.

Особливості освітньої програми: орієнтована на глибоку професійну підготовку сучасних фахівців, а саме інспекторів з контролю якості продукції, інспекторів-товарознавців, товарознавців, ініціативних та здатних до швидкої адаптації в сучасному бізнес- та експертизнному середовищах. Формує фахівців експертів з якості товарів та послуг з новим перспективним способом мислення, здатних не лише застосовувати існуючі методи дослідження, але й розробляти нові на базі сучасних наукових досягнень.

Перелік компетентностей випускника:

Загальні:

 • здатність застосовувати  отримані  знання в практичних ситуаціях;
 • здатність спілкуватися державною та іноземною мовою (низка предметів викладається англійською мовою);
 • навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;
 • здатність виявляти ініціативу та підприємливість;
 • здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянсь­кого (вільного демократич­ного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
 
Спеціальні (фахові) компетентності:
 
 • здатність визначати та оцінювати характеристики товарів і послуг в підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності;
 • здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог нормативно-правових документів у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності;
 • здатність до бізнес-планування, оцінювання кон'юнктури ринків і результатів діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та біржової практики з урахуванням ризиків;
 • здатність здійснювати атестацію, сертифікацію продукції, ліцензування діяльності та підготовлювати відповідну нормативно-технічну документацію;
 • здатність визначати показники якісної характеристики інспектованої продукції, порядок реєстрації і контролю додержання товарних знаків і правил обслуговування, відповідно до діючих стандартів та нормативних вимог;
 • здатність проводити сертифікацію систем контролю якості товарів на виробничих підприємствах та підприємствах торгівлі;
 • здатність здійснювати вилучення з обороту або знищення харчових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів, що не відповідають установленим нормам;
 • здатність застосовувати порядок тимчасового припинення діяльності підприємств сфери торгівлі, які систематично реалізують недоброякісні товари, порушують правила торгівлі, умови зберігання і транспортування товарів;
 • здатність розрізняти різні типи двигунів та їх основні характеристики;
 • здатність застосовувати правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, санітарні норми і правила;
 • здатність здійснювати зв'язок з постачальниками і споживачами та забезпечувати оперативний облік надходження і реалізації, контроль, виконання договірних зобов'язань, розшук товарів, які не поступили.

Основні дисципліни що забезпечують компетентність випускника:

 • зовнішньоекономічна діяльність підприємства (International Business Management);
 • логістика (Logistics);
 • маркетинг (Marketing),
 • менеджмент (Management);
 • облік і аудит (Accounting);
 • управління проектами (Project Management);
 • ідентифікація товарів (Identification of Foods);
 • сенсорний аналіз (Sensor Technology);
 • управління відходами (Waste Management);
 • товарознавство продовольчих товарів (Food Technology, Quality Analysis and Control);
 • товарознавство непродовольчих товарів (Goods Technology, Quality Analysis and Control);
 • товарознавство послуг (Services Production, Quality Analysis and Control);
 • принципи систем управління якістю (ISO 9001:2015);
 • управління безпечністю (HACCP).

Ринок праці:випускники здатні виконувати професійну роботу в різних підрозділах підприємств та організацій усіх форм власності та організаційно-правових форм; в органах державного та місцевого самоврядування; на підприємствах малого та середнього бізнесу.

Випускники можуть працювати на посадах (за ДК 003:2010): 315 інспектор з безпеки та якості (22622 інспектор з контролю якості продукції), 341 Фахівці в галузі фінансів та торгівлі (22704 інспектор-товарознавець), 25068 (товарознавець).

Запрошуємо одержати престижну спеціальність 076 (згідно правил прийому див.на сайті університету https://khai.edu

Перелік предметів ЗНО у 2021 році (для випускників шкіл)

Спеціальність

Предмети

076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

1.  Українська мова і література.

2.  Математика.

3.  Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія.

Перелік предметів ЗНО та матеріали вступних іспитів у 2021 році (для випускників коледжів)

Спеціальність

Предмети

076   Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Програма іспиту

1.  Українська мова і література.

2.  Математика.

Ліцензійні обсяги для підготовки бакалаврів


Спецальність

Освітня програма


Обсяг ліцензії

Денна

Заочна

ПЗСО

МС

ПЗСО

МС

076

Експертиза товарів та поcлуг

    50

20

10

15

5

Телефон приймальної комісії факультету програмної інженерії та бізнесу +38 (057) 788-46-00

За детальною інформацією можна звернутись до нашого телеграм аккаунту, або скористайтеся формою зворотнього зв'язку.