Спеціальність 281 "Публічне управління та адміністрування" бакалаврат

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «Публічне управління та адміністрування»
(бакалаврський рівень)

Галузі знань: 28 «Публічне управління та адміністрування».

Спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування».

Освітня кваліфікація: Бакалавр з публічного управління та адміністрування.

Кваліфікація в дипломі: Ступінь вищої освіти – бакалавр. Спеціальність – «Публічне управління та адміністрування». Освітня програма – «Публічне управління та адміністрування».

Об’єкти вивчення та діяльності: вся сфера публічного управління та адміністрування, а саме функціонування та розвиток публічного управління та адміністрування на регіональному рівні, що пов’язане з вирішенням стратегічних завдань державних органів, підприємств, установ, організацій на певній території територіально-адміністративного устрою України з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу і тенденцій розвитку в регіональному конкурентному середовищі.

Мета навчання: підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних та соціально-відповідальних фахівців для роботи в організаціях (установах) публічної сфери, спроможних вирішувати складні завдання розвитку регіональних економічних систем обґрунтовувати управлінські рішення щодо формування адекватних моделей взаємодії соціальної, економічної та екологічної компонент територіальних суспільних систем, а також спрямування на постійний особистісний розвиток, формування лідерства й навичок успішного публічного менеджера.

Цілі навчання: підготовка фахівців з публічного управління та адміністрування, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері публічного управління та адміністрування.

Освітня програма «Публічне управління та адміністрування» (бакалаврський рівень) спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців з публічного управління та адміністрування, здатних професійно аналізувати, оцінювати та обґрунтувати управлінські рішення з реалізації політики економічного та соціального розвитку галузей та видів економічної діяльності на національному та регіональному рівнях.

Перелік компетентностей випускника:

Здатність:

 • застосовувати математичні інструменти, методи, що дозволяють обґрунтовувати управлінські рішення відповідно до конкретної ситуації;
 • виявляти базові закономірності функціонування сучасної економіки на макрорівні та макрорівні;
 • застосовувати знання з теорії та основні методи регулювання регіональної економіки в практичній діяльності менеджменту регіонального розвитку;
 • до абстрактного, креативного, критичного мислення, аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених фактів в умовах обмеженого часу та ресурсів.
 • забезпечувати належний рівень вироблення та використання управлінських продуктів, послуг чи процесів;
 • здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій;
 • розробляти тактичні та оперативні плани управлінської діяльності;
 • впроваджувати інноваційні технології в діяльність організації;визначати шляхи і методи оптимізації регіонального екологічного інвестування;проводити прикладні дослідження у складі робочої групи в сфері публічного управління та адміністрування;
 • до використання знань з регіоналізації економічного простору національного та субнаціонального рівнів під впливом євроінтеграційних факторів;
 • використовувати знання теоретико-методологічних засад державного та регіонального управління при формуванні загальнодержавної та регіональної політики;
 • формувати та застосовувати знання щодо закономірностей та принципів функціонування сучасних економічних систем, їх особливості в залежності від історичних, національних та інституціональних чинників;
 • використовувати базові знання щодо основ децентралізації та місцевого самоврядування;
 • оцінювати досвід зарубіжних країн і використовувати кращі світові та європейські підходи публічного адміністрування та модернізації державного управління у практичній діяльності регіонів України;
 • формувати систему маркетингової інформації як бази для обґрунтованих маркетингових рішень;
 • аналізувати сутність та моделі адміністративно-територіального устрою країни.

Обізнаність щодо:

 • загальних уявлень про економічну систему сучасного суспільства, законів її розвитку та механізмів функціонування;
 • системи знань з правового регулювання трудових відносин в Україні;
 • проблем транскордонного та міжрегіонального співробітництва, які супроводжуються процесом євро-регіоналізації;
 • форм і методів державного управління економічним розвитком регіонів, а також сучасних напрямів наукових досліджень з регіонального розвитку та прогнозування.

Основні дисципліни що забезпечують компетентності випускника:

 • теорія держави і права;
 • макроекономічна політика;
 • державне управління та місцеве самоврядування;
 • бюджетне право;
 • конституційне право;
 • муніципальне право;
 • електронне урядування;
 • менеджмент;
 • державна служба;
 • адміністративні послуги;
 • управління публічними закупівлями;
 • національна безпека держави;
 • публічні та локальні фінанси;
 • публічне управління;
 • публічне адміністрування;
 • моніторинг та оцінювання державної політики.

Ринок праці: випускник освітньої програми може працювати у державних та місцевих органах виконавчої влади; структурах органів місцевого самоврядування; державних та комунальних підприємствах; підприємницьких структурах.

Запрошуємо одержати престижну спеціальність 281 згідно правил прийому (див. на сайті університету https://www.khai.edu).

Перелік предметів ЗНО у 2021 р.

Спеціальність

Предмети

281 Публічне управління та адміністрування

1.  Українська мова і література.

2.  Математика.

3.  Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія.

Ліцензійні обсяги для підготовки бакалаврів


Спецальність

Освітня програма


Обсяг ліцензії

Денна

Заочна

ПЗСО

МС

ПЗСО

МС

281

Публічне управління та адміністрування

    150

100

5

50

5

Телефон приймальної комісії факультету програмної інженерії та бізнесу +38 (057) 788-46-00

За детальною інформацією можна звернутись до нашого телеграм аккаунту, або скористайтеся формою зворотнього зв'язку.